ضمن عرض سلام وخدا قوت خدمت همکاران محترم دبیرخانه در برگزاری رضایت بخش ومطلوب مسابقات آ زمایشگاهی ، کسب رتبه سوم کشوری توسط تیم منتخب استان سیستان وبلوچستان ، خانم حمیده کاظمی و خانم زهره خالق پور  را تبریک  عرض می نماییم

گزارش عملکرد سیستان وبلوچستان ۱۳۹۷

اولین جلسه گروه های آموزشی استان در سال جدیدبه منظور پیشنهاد مناسب جهت تنظیم برنامه زمانی  امنحانات نوبت دوم در محل گروه های آموزشی استان تشکیل گردید.

۱۲۴۸۳۴